ΕΡΥΘΡΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΑΡΚΤΟΙ

Η σημαία, έστω και μόνο σαν λέξη, βρίσκεται πολύ κοντα στο "σημείο" και τη "σημειολογία" που είναι η επιστήμη των σημείων.

Τα περισσότερο μελετημένα σημεία είναι τα γλωσσικά, δηλαδή οι λέξεις. Οι λέξεις έχουν δυο όψεις. Μια νοητική και μια άλλη που μπορεί να εκδηλωθεί φωνητικά.

Κατ'αυτή την έννοια οι λέξεις αποτελούν "σύμβολα", που συμ-βάλλουν (= βάζουν μαζί) τις δυο όψεις μιας πραγματικότητας.

Και οι σημαίες αποτελούν σύμβολα που συμβολίζουν εδαφικές οντότητες (όχι απλώς χωρικές αλλά κυρίως πολιτικές). Και μάλιστα συνθέτουν πολλές ιδιαίτερες πλευρές (εθνική, ψυχολογική, προπαγανδιστική, χρωματολογική κ.λπ.).

Οι σημαίες απεικονίζουν μερικές φορές ζώα και μάλιστα τέρατα (π.χ. δικέφαλα πουλιά), ή φέρουν άλλες τροποποιημένες και στυλιζαρισμένες αναπαραστάσεις τους.

Από την εικονιζόμενη σημαία έχει απαλειφθεί το όνομα που κανονικά υπάρχει κεντημένο ή τυπωμένο. Η σημαία αυτή φέρει πάντως ή συνδέεται με ένα πλήθος από κωδικοποιημένα στοιχεία. Τέτοια είναι η κόκκινη ταινία , ο ερυθρός αστέρας και η άρκτος, που παραπέμπουν στον κομμουνισμό και το Βορρά . Ας θυμηθούμε ακόμα τη λέξη άρκούδα στα αγγλικά (BEAR) και στα γερμανικά (BAER), δηλαδή τη ρίζα "β-ε-ρ-" - που υπάρχει σε μερικά τοπωνύμια.

Ποιας χώρας ή γεωγραφικής οντότητας είναι η εικονιζόμενη σημαία; Επιλέξτε από τις απαντήσεις όποια νομίζετε σωστή και στίξτε:.

Περισσότερα για τη μελέτη των σημαιών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση που θα φτάστε αν στίξτε εδώ.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page