ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μελέτες για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Κωνσταντινούπολη - Επιμέλεια Ι. Ρέντζου

Πρόκειται για συλλογή μελετών (που έγιναν με επίβλεψη του επιμελητή του βιβλίου) από 29 εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στα σχολεία της Κωνσταντινούπολης). Το θεματολόγιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους εξής τίτλους:

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page