ΧΑΡΤΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Κωνσταντή Πηνελόπη - Παπαδόπουλος Γιώργος


ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

Πρώτα έγινε μια προσπάθεια βαθμονόμησης και αξιολόγησης των περιοχών με κριτήριο τη συχνότητα αναφοράς τους και την έκταση των πληροφοριών που μας παρέχονται γι'αυτές στο βιβλίο (Βλ. σημειώσεις μαθήματος).

Για να γίνει η βαθμονόμηση επινοήθηκε μια κλίμακα:

Στο αρχικό χαρτόγραμμα, που παρουσιάστηκε στην εξέταση του μαθήματος, είχαν μεταφερθεί τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης με την αντιστοιχία 100 μόρια = 1 cm². Από αυτό φαίνεται ότι για να αναπαρασταθούν οι διάφορες χωρικές οντότητες, πρέπει να έχουν βαθμολογηθεί με αρκετά μόρια, αλλοιώς είναι πολύ δύσκολη η μεταφορά τους .

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Νέα Υόρκη έχει την υψηλότερη βαθμολογία, αφού στο βιβλίο παρουσιάζεται αναλυτικά σαν να αποτελεί μια μικρογραφία ολόκληρης της υφηλίου.

Τα θεωρητικά μαθήματα του βιβλίου που αναπτύσσονται με χρήση ενός παραδείγματος, δηλαδή μιας χώρας (π.χ. Περού) ή μιας περιφέρειας, προσφέρουν πολλά μόρια στην οντότητα αυτή. Γι'αυτό, η Ανδαλουσία, λόγω της αναλυτικής περιγραφής του θέματος της ταξινόμησης των χωρικών μονάδων έχει υψηλό βαθμό.

Το χαρτόγραμμα που βλέπουμε έγινε με μεταφορά (scanning) από το χειρόγραφο χαρτόγραμμα της εργασίας, οπότε στη συνέχεια έγιναν μικρές βελτιώσεις.

Τελικά παρατηρούμε ότι το χαρτόγραμμα αποτελεί ένα «νοητικό χάρτη» του συγγραφέα

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page