ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Κεραμίδα Φανή


Το προτεινόμενο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα της Ιατρικής Ανθρωπολογίας, όπως παρουσιάζεται σ'αυτή την εργασία, σχεδιάζεται για μάθημα που μπορεί να απευθυνθεί σε μαθητές των δυο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, οι οποίοι θα πρέπει ήδη να έχουν διδαχθεί σε προηγούμενες τάξεις μαθήματα κοινωνικής και φυσικής ανθρωπολογίας.

ΓΙΑΤΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ;

Αν εξετάσει κανείς τα σχολικά βιβλία θα παρατηρήσει ότι σε πολλά υπάρχουν συχνά εθνοκεντρικές απόψεις, παραλείψεις και ανακρίβειες, αφού το δυτικοκεντρικό εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν παρέχει ολόπλευρη και αντικειμενική περιγραφή των ανθρώπινων κοινωνιών.

Κατά την έννοια αυτή η Ιατρική Ανθρωπολογία είναι ένας τρόπος προσέγγισης ενός πολιτισμού αφού κάθε τύπου ιατρικό σύστημα δεν είναι παρά μια πλευρά του κοινωνικοπολιτισμικού συστήματος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Η Ιατρική Ανθρωπολογία επικεντρώνεται όχι μόνο στη μελέτη της νόσου αλλά και στη μελέτη της υγείας. Η ενασχόληση λοιπόν με θέματά της, δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές διαφορετικές απόψεις, αντιλήψεις και πρακτικές πάνω σε θέματα όπως η γέννα,, η αρρώστεια, η διατήρηση της υγείας, ο θάνατος.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

01. Κατανόηση της ανθρωπολογικής μεθόδου έρευνας και των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής των ανθρωπολογικών μελετών.

02. Δημιουργία ενδιαφέροντος για θέματα υγείας.

03. Προσανατολισμός σε μελέτες συγκεκριμένων προβλημάτων (π.χ. οικονομική ανάπτυξη και αντίληψη της νόσου).

04. κατανόηση άλλων πρακτικών, ανάπτυξη της ανεξιγνωμίας, του σεβασμού απέναντι στο "άλλο".

05. Εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών όσον αφορά ιατρικές πρακτικές και αντιλήψεις του τόπου τους αλλά και άλλων περιοχών ή λαών.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

01. Ρίζες της Ανθρωπολογίας. Τι είναι η Ιατρική Ανθρωπολογία. Πώς αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος.

02. Η νόσος σαν κοινωνικό γεγονός. Η μεταφορική σημασία της αρρώστειας. Η συμβολική σημασία της αρρώστιας. Η αντίληψη της νόσου σε διάφορες επόχές και κοινωνίες.

03. Η αρρώστια στις " πρωτόγονες" κοινωνίες. Η μαγεία σαν αιτία αρρώστιας. Μαγικές πρακτικές. Σαμανισμός. Εθνο-ιατρική. Παραδοσιακές θεραπείες. Παραδείγματα από την Εθνογραφία.

04. Χρόνιες, μεταδοτικές ασθένειες. παραδείγματα από την Αφρική ( τρυπανοσωμίαση, σχιστοσωμίαση).

05. Ελονοσία. Μια ασθένεια που σκοτώνει δύο εκατομμύρια άτομα το χρόνο.

06. Πληθυσμιακή ανάπτυξη και θέματα υγείας. Η δημογραφική κατάσταση σε χώρες του Τρίτου Κόσμου.

07. Που οφείλεται συχνά η αποτυχία της εισαγωγής της μοντέρνας ιατρικής τεχνολογίας σε μη εκβιομηχανισμένες κοινωνίες. Πως βοηθά ο ανθρωπολόγος.

08. Αλκοολισμός, ναρκωτικά, αφροδίσια νοσήματα και κοινωνικές διαστάσεις.

09. Σχέση και επικοινωνία ιατρού-ασθενή.

10. Το σύστημα περίθαλψης στη χώρα μας.

11. Η αντίληψη της τρέλας στις διαφορες κοινωνίες και εποχές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το μάθημα μπορεί να διδάσκεται με ρυθμό ενός διώρου την εβδομάδα.

Το πρώτο εβδομαδιαίο μάθημα θα αποτελεί εισήγηση εκ μέρους του καθηγητή και θα ολοκληρώνεται με συζήτηση. Το δεύτερο μάθημα θα αφιερώνεται σε προβολή εθνογραφικού φιλμ και συζήτηση. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις. Επίσης θα παρουσιάζονται οι εργασίες που έχουν ανατεθεί στους μαθητές, οι οποίοι θα εργάζονται σε ομάδες.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση/αποτίμηση θα γίνεται σε βάση αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων και των διδασκόντων ως αξιολογούντων και αξιολογουμένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην εικόνα υπάρχει αναπαράσταση απόθεσης (ταφής) μομιοποιημένου νεκρού κοριτσιού των 'Ινκας. Βλ. National Geographic, Vol 189, No. 6, June 1996, σελ. 79

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page