ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κωνσταντίνος Καλλίγνωμος


1. ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του μαθήματος «Κοινωνική Δημογραφία» είναι:

2. ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ[3] 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

3.0 Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει με βάση

0ι εργασίες Θα είναι υποχρεωτικές και Θα παρουσιάζονται στο τέλος κάθε σχετικής διδακτικής ενοτητας.0ι εργασίες Θα παίζουν ρόλο συμπληρωματικό (εφαρμογή ή/και επέκταση) της διδασκαλίας γι'αυτό θα αναλαμβάνονται από ομάδες μαθητών (5-6 άτομα) και ύστερα απο συνεργασία με τον διδάσκοντα(ή/και με τους υπόλοιπους καθηγητές του σχολείου).

Προτεινόμενες εργασίες:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1] Η προσπάθεια αυτή θα συμβάλει ώστε να ξεπεραστεί ένα από τα βασικότερα μειονεκτήματα της απογραφικής μεθόδου που είναι η εσφαλμένη εικόνα του πληθυσμού, εξαιτίας των λαθών που αποδίδονται στο ανειδίκευτο προσωπικό που χρησιμοποιείται.

[2] Το συγκεκριμένο μάθημα υποστηρίζω ότι πρέπει να απευθύνεται σε μαθητές Β' ή Γ' λυκείου, δηλ. σε άτομα που είναι πιο κοντά στην "πλήρη" ένταξη τους στην κοινωνία.

[3] Για την εκπόνηση του Θεματολογίου χρησιμοποιήθηκε η εξής βιβλιογραφία:

Δ.Γ.ΤΣΑΟΥΣΗΣ, Κοινωνική Δημογραφία, εκδ.GUΤΕΝΒΕRG, Αθήνα 1986.

JACQUES VΑLLΙΝ, Ο πληθυσμός της γης, εκδ.GUΤΕΝΒΕRG, Αθήνα 1989.

Ι.ΡΕΝΤΖΟΣ, Σημειώσεις Κοινωνικής Δημογραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1991.

[4] Γίνεται αναφορά στους: Γουίλιαμ, Τ.Ρ.Μάλθους, Κ. Μαρξ, νεομαλθουσιανούς.

[5] Η εθνογραφική προσέγγιση μπορεί να γίνει με την ταυτόχρονη παρουσίαση εποπτικού υλικού, όπου θα παρουσιάζονται δημογραφικά στοιχεία απο διαφορετικές -δημογραφικά- χώρες.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page