ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

 

 

 

 

 

Η

 ιστοσελίδα «Geander – Γη και Άνθρωπος» είναι αφιερωμένη στην πολιτισμική ανθρωπογεωγραφία και τη διαθεματική διδασκαλία της.

 

Η

 άσκηση αυτή αποβλέπει στο να κατευθύνει το φοιτητή του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας που παρακολουθεί το μάθημα της ανθρωπογεωγραφίας να διατρέξει (κατ’ανάγκη βιαστικά) το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να δει μερικά ζητήματα που του κινούν το ενδιαφέρον ή, αντίθετα, που τα θεωρεί λιγότερο ενδιαφέροντα. Όπως όταν «σερφάρουμε» στο Ίντερνετ.

 

Π

ρακτικά, χρειάζεται να  κλικάρετε όσα περισσότερα ζητήματα μπορείτε, για παράδειγμα δέκα έως είκοσι, και από αυτά να σχολιάσετε όποια θέλετε, π.χ. τρία - τέσσερα ή περισσότερα, σε κείμενο μιας περίπου πληκτρολογημένης σελίδας. Θα δώσετε δηλαδή ένα “report” με 350 – 500 λέξεις, λίγο περισσότερες  από όσες περιέχονται σε αυτή εδώ την εκφώνηση.

 

Π

ροφανώς θα ληφθεί υπόψη (1) το εύρος της αναζήτησης, δηλαδή το πλήθος των επιμέρους κομματιών που θα μνημονευθούν καθώς και (2) η εμβάθυνση, δηλαδή το σχόλιο του φοιτητή/της φοιτήτριας για την ενδεχόμενη σχέση των κομματιών μεταξύ τους. (Φυσικά, όσοι ασχολούνται περισσότερο με Ίντερνετ και e-mail θα συμπεριλάβουν στην εμβάθυνσή τους και συνδέσμους-κλικ που θα παραπέμπουν από το κέιμενό τους σε σελίδες του «Geander – Γη και Άνθρωπος» ή  άλλες σχετικές ιστοσελίδες που έτυχε να ξέρουν).

 

Τ

 

ο κείμενο θα το στείλετε με e-mail μέχρι την 15η MAPTIOY 2006 στη διεύθυνση iren@sa.aegean.gr (κλικάρετε να δείτε τι γίνεται). Ως θέμα/subject του e-mail θα έχετε στα αγγλικά EPONYMO Onoma – 151/77777 (το δικό σας ΑΜ).