ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

Διατύπωση και επαλήθευση ανθρωπογεωγραφικής υπόθεσης


Στο επάνω χαρτογράφημα αποδίδονται τα δεδομένα της αξίας των οικοπέδων (Μ1) της γερμανικής πόλης Μύνστερ. Στο κάτω χαρτογράφημα δίδονται τα δεδομένα της πυκνότητας πληθυσμού (Μ2).

Κάνετε μια υπόθεση (Υ) που να συνδέει τα δύο μεγέθη (Μ1 και Μ2).

Οδηγίες:

Παραλάβετε τα χαρτογραφήματα με PRINT SCREEN ή Copy στο PAINT.

Κάνετε ένα ευθύγραμμο κλειστό σχήμα με 10 κορυφές για να ορίσετε τα σημεία που θα συγκρίνετε και αριθμείστε τις κορυφές.

Κάνετε ένα πίνακα με τα δεδομένα που προκύπτουν από τα σχήματα

Υπολογίστε το συντελεστή συσχέτισης για να ελέγξετε την υπόθεσή σας.

[HOME PAGE] | [ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ] | [ΕΙΔΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ] | [ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ] | [ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ]


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page